Privacy policy

Als gevolg van de Algemene verordening Gegevensbescherming of GDPR is het onze taak en vinden wij het ook belangrijk om u mee te delen welke gegevens van u verzameld worden en wat daarmee precies gebeurt. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover kan u contact met ons opnemen via emmy.mispelaere@telenet.be.

De gegevens van leden worden door jeugdorkest C-Barré vzw verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van ons jeugdorkest
 • In functie van communicatie
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid
 • Het verzekeren van de leden
 • Evaluatie van de leden

Voor bovenstaande doelstellingen registreren wij volgende gegevens. Deze gegevens worden beheerd en gebruikt door de secretaris.

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke bijzonderheden: geboortedatum, geboorteplaats
 • Persoonlijke identificatiegegevens ouders: naam, voornaam
 • Specifieke informatie voor onze vereniging: instrument, eigenaar, instrument, start lidmaatschap

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) wanneer schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijk vertegenwoordiger.

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden doorgegeven aan de Wevelgemse jeugddienst in functie van subsidiëring en aan koepelorganisatie Vlamo in functie van verzekering.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met de moedermaatschappijen: WHO Concordia en KH De Eendracht indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Van deelnemers aan onze activiteiten verzamelen wij onderstaande gegevens. De gegevens worden geregistreerd en gebruikt door de verantwoordelijke van de activiteit. De gegevens worden 1 jaar na de activiteit verwijderd. Indien u daar toestemming voor geeft, kunnen uw gegevens gebruikt worden om verder op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van de vereniging.

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

Van de vrijwilligers binnen onze vereniging worden ook gegevens verzameld. Financiële gegevens worden door de vrijwilliger op de onkostennota genoteerd en enkel voor de terugbetaling van de gemaakte kosten door de penningmeester gehanteerd. De gegevens worden 1 jaar na de laatste activiteit verwijderd. Onkostennota’s worden opgenomen in de boekhouding. Wij zijn wettelijk verplicht de boekhouding 7 jaar te bewaren.

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

Op onze activiteiten worden foto’s genomen die gedeeld worden op een besloten groep van facebook. Bij het nemen van een gerichte foto (een individuele afbeelding, afbeelding waarvoor één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht of een afbeelding waarvoor wordt geposeerd) wordt uw toestemming gevraagd. U heeft ten allen tijde recht om deze toestemming in te trekken.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • De leden van het bestuur die namens jeugdorkest C-Barré vzw kennis hebben van uw gegevens zijn gebonden aan geheimhouding hiervan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor het inloggen op de ledenlijst.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacy verklaring vindt u het contactadres.

U kunt verzet tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Jeugdorkest C-Barré vzw kan zijn privacy verklaring wijzigen. Leden zullen op de hoogte gebracht worden via mail. De laatste versie is beschikbaar op de website.

Namens het bestuur
d.d. 03/05/2019